Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - Informacja o rekrutacji

               
   

 


Informacja o rekrutacji Drukuj E-mail
czwartek, 28 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia  27 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

 

Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Treść zarządzenia i uchwały kliknij czytaj całość.

Zarządzenie Nr 11/16

Burmistrza Czechowic-Dziedzic 

z dnia  27 stycznia 2016r. 

w sprawie: ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

 

            Na podstawie § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1942)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam:

1)     terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,

2)     terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i dyrektorom szkół, w których prowadzone są szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 11/16

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 31 marzec 2016

2 – 6 maj 2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 6 kwietnia 2016

do 11 maja 2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 8 kwietnia 2016

do 16 maj 2016

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 kwietnia 2016r.

do 23 maja 2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 29 kwietnia 2016

do 27 maja 2016

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 11/16

Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 27 stycznia 2016 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 31 marzec 2016

2 – 6 maj 2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 6 kwietnia 2016

do 11 maja 2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 8 kwietnia 2016

do 16 maj 2016

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 kwietnia 2016r.

do 23 maja 2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 29 kwietnia 2016

do 31 sierpnia 2016


Uchwała Nr V/24/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 20c ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U.z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice:
1) oboje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata pracują lub studiują w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 50,
2) jeden rodzic lub opiekun prawny kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych - liczba punktów 20,
3) posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata – liczba punktów 40,
4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki pierwszego wyboru – liczba punktów 10.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub kopia legitymacji studenckiej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica,
2) kopia orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            Damian Żelazny

 

 

 

< Poprzedni   Następny >


© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow AKTUALNOŚCI arrow Rok 2014-2015 arrow Informacja o rekrutacji