Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

               
   

 


ZAPISY DO PRZEDSZKOLA Drukuj E-mail
piątek, 08 kwietnia 2022

 

 

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 10 OD 1.09.2022 R. W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 DO SPRAWDZENIA WIADOMOŚCI NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ.  INFORMACJA  DOTYCZY DNIA OTWARTEGO.

 

*********************************************************************************************************************************************

 
 
 

 Rok szkolny 2021/2022

 

SĄ JUŻ WYWIESZONE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH 
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI
Z REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
UWAGA: potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia /druki w przedszkolu/ do 27 maja 2022 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do placówek wychowania przedszkolnego w wyniku rekrutacji prowadzonej w lutym br. oraz tych, które nie brały dotąd udziału w rekrutacji będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uzupełniającej.
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 25 kwietnia 2022 r. w systemie elektronicznym.
Od 25 kwietnia do 10 maja br. należy za pośrednictwem strony internetowej https://przedszkola-czechowice-dziedzice.nabory.pl dokonać zapisu dziecka do przedszkola. Na stronie można również zapoznać się z regulaminem rekrutacji, sprawdzić ofertę dostępnych publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie.
Rekrutacja będzie prowadzona na wolne miejsca w następujących placówkach:
· Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. P. Skargi 4 – 12 miejsc

· Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. B. Chrobrego 1 – 5 miejsc

· Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. M Konopnickiej 14 – 11 miejsc

· Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1b – 16 miejsc

· Przedszkole Publiczne w Zabrzegu, ul. T. Gazdy 5 – 3 miejsca
· Szkoła Podstawowa nr 6 im. I. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach, ul. I. Łukasiewicza 37 – 1 miejsce
· Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Targowa 6 – 6 miejsc
· Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie, ul. Bory 2 – 7 miejsc
Ostateczne podanie informacji o przyjęciu dziecka do placówki nastąpi do dnia 31.05.2022 r., poprzez wywieszenie w danej placówce listy dzieci przyjętych.


REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE NA ROK SZKOLNY 2022/2023  kliknij czytaj całość

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Regulamin został przyjęty na podstawie Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

Regulamin określa procedurę rekrutacji dzieci zapisywanych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice.

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi obejmuje:

1. Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach.

2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi.

3. Elektroniczna rejestracja.

4. Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkoli”.

5. Powołanie Komisji Rekrutacyjnych w placówkach.

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

1. Do przedszkoli publicznych/szkół publicznych z oddziałami przedszkolnymi Gminy Czechowice-Dziedzice przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszego rozdziału.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko do 9 roku życia (obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat).

3. W przypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola integracyjnego rodzice/opiekunowie prawni powinni wyrazić zgodę na uczęszczanie ich dziecka do grupy integracyjnej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

6. Rekrutacja dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbywa się w terminie od 25 kwietnia do 31 maja:

1) od 25 kwietnia do 10 maja - elektroniczna rejestracja dzieci;

2) do 17 maja – wywieszenie w przedszkolu/szkole listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

3) do 27 maja – pisemne potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane;

4) do 31 maja – wywieszenie w przedszkolu/szkole listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

7. W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu/szkole w pierwszej kolejności brane są pod uwagę dzieci, które nie zostały przyjęte do placówek wychowania przedszkolnego w rekrutacji prowadzonej w lutym br. i następujące kryteria:

1) kryteria podstawowe mające jednakową wartość – 1000 punktów

- wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) kryteria dodatkowe:

- rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 50

- oboje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata pracują lub studiują w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 50,

- jeden rodzic lub opiekun prawny kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych - liczba punktów 20,

- posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata – liczba punktów 40,

- rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki pierwszego wyboru – liczba punktów 10.

8. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole powinni dokonać elektronicznej rejestracji dziecka poprzez stronę: https://przedszkola-czechowice-dziedzice.nabory.pl, a następnie złożyć w kancelarii przedszkola/szkoły pierwszego wyboru wygenerowaną i uzupełnioną w trakcie rejestracji „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkoli”, lub pobrać papierową wersję „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkoli” i wypełnioną złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

9. Do „Karty zgłoszenia” rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/ oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 6:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) ,

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.),

6) legitymacja studencka studiów stacjonarnych rodzica/opiekuna kandydata,

7) zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna kandydata lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez rodzica/opiekuna wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty wymienione w ppkt 2-7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 „Kodeksu postępowania administracyjnego” odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

III. Komisja Rekrutacyjna w placówkach.

1. Komisję Rekrutacyjną w placówkach powołuje dyrektor placówki.

2. Komisja decyduje o przyjęciu dzieci do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej są wygenerowane/wypełnione i dostarczone do placówki przez rodzica /opiekuna/ „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkoli” wraz z dokumentami określonymi w pkt II.8.

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach.

5. Inne dokumenty w miarę potrzeb.

IV. Zasady ogłaszania rekrutacji.

Rekrutację dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ogłasza się w formie:

1) Pisemnego ogłoszenia w przedszkolu lub szkole z oddziałami przedszkolnymi.

2) Pisemnego ogłoszenia lub komunikatu w najbliższym środowisku.

3) Zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.bip.zopo.czechowice-dziedzice.pl; oraz stronach internetowych zainteresowanych placówek.

4) Podania do publicznej wiadomości informacji o zasadach oraz adresach stron, na których można dokonać elektronicznej rejestracji.

5) Określenia terminu elektronicznej rejestracji oraz terminu składania „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkoli”.

V. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorami danych są: Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli prowadzący nabór, do którego składany jest wniosek o przyjęcie oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 1, kontakt telefoniczny (32) 214-48-60.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych:

3. Celem przetwarzania danych jest postępowanie rekrutacyjne.

4. Postawa prawna przetwarzania art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w nawiązaniu do art. 131, art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo Oświatowe.

5. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z art. 160 i 161 w/w ustawy tj. przez okres przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do placówki, a w przypadku osób nieprzyjętych do roku od zakończenia rekrutacji.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia w zakresie wsparcia organizacyjnego i informatycznego oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata na podstawie art. 158 ustawy Prawo oświatowe.

8. Podanie danych osobowych wiąże się z prawem dostępu do treści swoich danych oraz prawem ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawem wniesienia sprzeciwu.

9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy zaistnieje przekonanie, iż przetwarzanie podanych danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

VI. Przepisy końcowe.

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy z wyjątkiem oddziałów integracyjnych.

2. Jeżeli liczba dzieci z danego rocznika przekroczy liczbę miejsc w grupie, dyrektor przedszkola/szkoły tworzy grupy mieszane zbliżone wiekowo, analizując dokumentację grup, karty zgłoszeń dzieci do przedszkola, biorąc pod uwagę obserwacje nauczycieli pod względem przebiegu wszechstronnego rozwoju i edukacji dziecka, aby stworzone grupy wiekowe dawały dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju. Dzieci nowo przyjęte przydzielane są do grup na podstawie daty urodzenia (początek roku - grupa starsza, koniec roku – grupa młodsza).

3. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

4. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach decyzją dyrektora w miarę posiadanych miejsc z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II punkty 1-4.

 

Regulamin został uzgodniony z Burmistrzem Czechowic-Dziedzice i wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2022 roku.

Dyrektor Zespołu Obsługi

Placówek Oświatowych

w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych

w Czechowicach-Dziedzicach

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

z oddziałami przedszkolnymi

w Czechowicach-Dziedzicach

************************************************************************************************************************************

TRWA REKRUTACJA (przeprowadzona w okresie 1-28 luty 2022 r.)

Jeśli po rekrutacji zostaną wolne miejsca w placówkach, wówczas przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, termin 25 kwiecień - 10 maj 2022 r.

AKTUALNE I KOLEJNE PUNKTY HARMONOGRAMU

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 28.02.2022 r.  do 04.03.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

(rodzic może sprawdzić również wyniki po zalogowaniu się do systemu)

11.03.2022 r.   godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia /druki do pobrania w przedszkolu/.

od 11.03.2022 r.  do 25.03.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

31.03.2022 r. godz. 15:00

 *********************************************************************************************************************************

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2022/2023

Nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 trwa od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. do godziny 00:00 i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: przedszkola-czechowice-dziedzice.nabory.pl 

WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem w/w strony należy:

  • zatwierdzić wniosek w systemie, 
  • wydrukować, 
  • podpisać,
  • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Zapraszamy do składania wniosków w dowolnym terminie między podanymi wyżej datami i godzinami, ponieważ kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji. Wszystkie wnioski złożone w terminie rekrutacji mają taką samą ważność.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej przedszkola www.pp10.czechowice-dziedzice.pl  w ZAKŁADCE ZAPISY i ogłoszeniach na drzwiach do wejścia głównego przedszkola. 

Państwo, którzy nie posiadają dostępu do Internetu powinni w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do systemu elektronicznego.

 **********************************************************************************************************************************

 

Uwaga !!!

Przyjmujemy tylko komplet dokumentów tj.

      KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów),

oraz inne wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z Rozdziałem II pkt 8  Regulaminu rekrutacji na wolne miejsca    w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych gminy Czechowice – Dziedzice na rok szkolny 2022/2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 2022/2021

 W przedszkolu są już wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021

W przedszkolu są już wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 26 marca 2021 r. rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (druki otrzymacie Państwo w przedszkolu). Brak takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.

Klikając czytaj całość można pobrać druk  potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola. Wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna druk należy przynieść do przedszkola (w sposób jaki Państwo oddawaliście karty zgłoszenia) lub przesłać scan dokumentu na adres

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Plik do pobrania: potwierdzenie-woli  

 

Uwaga !!!

Przyjmujemy tylko komplet dokumentów tj.

·       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (podpisana przez rodziców/opiekunów),

oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok szkolny 2020/2021

 

Informujemy, że rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  naszej placówce, w roku szkolnym 2021/2022, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do 25 stycznia 2021 r. Druk do pobrania w przedszkolu lub na platformie edukacyjnej.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 od 1 lutego 2021 do 28 lutego 2021 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona jest elektronicznie http://zapisy.ppczechowice.pl.
W kancelarii przedszkola pierwszego wyboru należy złożyć wygenerowaną „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, podpisaną przez rodziców oraz dokumenty zgodnie z regulaminem rekrutacji pkt 9.3. najpóźniej do dnia 1 marca 2021 r.

Więcej informacji w części DLA RODZICÓW w ZAKŁADCE: ZAPISY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

W przedszkolu są już wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 24 kwietnia 2018 r. rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.

 

 *****************************************************************************************************************************************

Informujemy, że rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  naszej placówce, w roku szkolnym 2018/2019, należało wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do 20 lutego 2018 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 od 1 marca 2018 do 31 marca 2018 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie http://zapisy.ppczechowice.pl.

 

Uwaga !!!

Przyjmujemy tylko komplet dokumentów tj.

·       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (podpisana przez rodziców/opiekunów),

oraz inne niezbędne dokumenty zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY CZECHOWICE – DZIEDZICE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Następny >


© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow AKTUALNOŚCI arrow Rok 2014-2015 arrow ZAPISY DO PRZEDSZKOLA