Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - RADA RODZICÓW

               
   

 


RADA RODZICÓW Drukuj E-mail
czwartek, 12 września 2013

Działania edukacyjne przedszkola wspiera Rada Rodziców.

Wspólnie z rodzicami podejmowane są ważne decyzje oraz organizowane uroczystości przedszkolne, kiermasze, akcje charytatywne itp.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY:                      Piotr Mścisz

Z-CY PRZEWODNICZĄCEGO:         Zbigniew Maciejowski

                                                                                                                                       

SKARBNIK:                                       Katarzyna Grzywacz                                                                                                     

SEKRETARZ:                                   Aneta Niesyczyńska

KOMISJA REWIZYJNA:                 Marta Łoskot
CZŁONKOWIE:                           Angelika Tomaszek, Agata Nowińska, Karolina Wątor                                                      

PROCEDURA WYBORU RADY RODZICÓW:

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

1.Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
2.Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.
3.Rada Oddziałowa powinna liczyć 2-3 osób. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
4.Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
5.Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
6.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
7.Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
8.Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką sama liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
9.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w głosowaniu tajnym.
10.Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych.
Wybrana Rada Rodziców wybiera ze swego grona Zarząd. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

Konto Rady Rodziców Przedszkole Publiczne nr 10 CZECHOWICE - DZIEDZICE

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE - DZIEDZICE –BESTWINA

21 8453 0002 0000 2538 2000 0010


 © Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow RADA RODZICÓW