Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

               
   

 


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE Drukuj E-mail
Na początku roku szkolnego dyrektor przedszkola podpisuje z każdym rodzicem umowę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu .

Wszelkie zmiany w umowie w sprawie odpłatności za przedszkole  należy zgłaszać na piśmie, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zmiana.

                        

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Opłata za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową:

 

Przedszkole Publiczne Nr 10
ul. Nad Białką 1b, Czechowice-Dziedzice
PKO BP O/ Czechowice-Dziedzice
Nr konta
67 1020 1390 0000 6002 0522 3765

 

Opłata za żywienie

Przedszkole Publiczne Nr 10
ul. Nad Białką 1b, Czechowice-Dziedzice
PKO BP O/ Czechowice-Dziedzice
Nr konta
69 1020 1390 0000 6902 0522 3773

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/333/1 Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice:

 Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie w godzinach od 7 30 do 12 30.  Wychowanie przedszkolne dzieci do lat 5 realizowane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie jest odpłatne.  Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym czasie wynosi 50 groszy za pół godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

  Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przed 7 30 i po 12 30 podlega obniżeniu:

1) dla dwojga dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających do przedszkola – o 25%,

2) dla trojga i więcej dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających  do przedszkola – o 50%,

3) dla dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – o 100%.

Zniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, w formie oświadczenia, dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki.

Pełna treść uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice na stronie Urzędu Miejskiego i w kąciku dla rodziców w przedszkolu.

                                                  Żywienie zmiana od 1.01.2018 r.:

                                                  śniadanie -           1,50 zł (wcześniej 1,25 zł.)

                                                        obiad -             3,60 zł. (wcześniej 3,00 zł.)

                                          podwieczorek -            0,90 zł. (wcześniej 0,75 zł.)
                                                           ---------------------------------
                                             razem                        6,00 zł. (wcześniej 5,00 zł.)

Termin płatności do 10-tego każdego miesiąca z góry.                        

 Wpłacać można w bankach, na poczcie lub w wyjątkowych sytuacjach w kasie ZOPO. Wpłaty w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Czechowice - Dziedzice  ul. Ligocka 1(bez dodatkowych opłat) w godz. od 7:00 do 14:00 w poniedziałki , wtorki i środy,  w godz. od 7:00 do 16 :00 w czwartki i od 7:00 do 12 :00 w piątki..
Rodzic otrzymuje książeczkę opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola.
Opłata za dany miesiąc  jest rozpisana na dwóch blankietach /jeden to opłata za przedszkole, drugi to żywienie, są to dwa różne konta/.

Należność za żywienie -  należy wpłacać na konto:
69 1020 1390 0000 6902 0522 3773

Opłata za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową
należy wpłacać na konto:
67 1020 1390 0000 6002 0522 3765

 Jeżeli rodzic dokonuje wpłaty przelewem należy podać: imię i nazwisko dziecka, numer grupy, za który miesiąc jest wpłata (informacje w książeczce na dany m-c).
 Na blankiecie zaznaczamy datę przelewu z dopiskiem „poczta”.
Potwierdzenia transakcji tylko wtedy jeżeli w terminie nie będzie widocznej wpłaty na koncie, o czym będziemy Państwa informować.
 Książeczki wydajemy do 5-tego każdego miesiąca, wyjątek stanowi miesiąc IX.
 Zwrot książeczek do 11-go każdego miesiąca do przedszkola (zostawiamy w żółtym koszyku obok kancelarii przedszkola).
Należność za poszczególne miesiące będzie wpisywana w kancelarii przedszkola. Rodziców prosimy tylko o wyraźne wpisanie na blankietach:
- imię i nazwisko dziecka, jeżeli jest rodzeństwo to imiona oraz adres.
 W czasie dłuższej nieobecności dziecka prosimy o zgłoszenie się do przedszkola po książeczkę opłat.

 Termin wpłaty obowiązuje wszystkich, brak dowodu wpłaty za dany miesiąc będzie powodował skreślenie dziecka z listy w następnym miesiącu.  Za wpłaty po terminie będą doliczone odsetki.

Zwroty z odpłatności odliczane są w następnym miesiącu: z żywienie za każdy jeden dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, a godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tj. godziny zadeklarowane, które nie zostały wykorzystane w danym m-cu lub które zostały przekroczone w danym m-cu.

 

Zwroty z miesiąca czerwca będą rozliczone w bieżącej opłacie za miesiąc wrzesień.


© Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow OPŁATY