Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

               
   

 


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE Drukuj E-mail
Na początku roku szkolnego dyrektor przedszkola podpisuje z każdym rodzicem porozumienie w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu .

Wszelkie zmiany w porozumieniu związane z ilością oraz rodzajem posiłku należy zgłaszać na piśmie, najpóźniej do 25  dnia miesiąca poprzedzającego tę zmianę i jest możliwa jedynie w okresach miesięcznych.

              W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach wprowadza się od 1.09.2018 r. elektroniczny system ewidencji.    

1.    

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Opłata za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową:

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/333/1 Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice:

 Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie w godzinach od 7 30 do 12 30.  Wychowanie przedszkolne dzieci do lat 5 realizowane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie jest odpłatne.  Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym czasie wynosi 50 groszy za pół godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

  Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przed 7 30 i po 12 30 podlega obniżeniu:

1) dla dwojga dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających do przedszkola – o 25%,

2) dla trojga i więcej dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających  do przedszkola – o 50%,

3) dla dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – o 100%.

Zniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, w formie oświadczenia, dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki.

Pełna treść uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice na stronie Urzędu Miejskiego i w kąciku dla rodziców w przedszkolu.

Odpłatność za wyżywienie liczona jest na podstawie zadeklarowanej w karcie zgłoszenia, deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu lub karcie przyjęcia ilości posiłków i nie podlega zmniejszeniu o niezjedzony posiłek w danym dniu. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie zmniejszona jest o zadeklarowaną stawkę za posiłki.

                                                  Żywienie 

                                                  śniadanie -           1,50 zł.

                                                        obiad -             3,60 zł.

                                          podwieczorek -            0,90 zł.
                                                           ---------------------------------
                                             razem                        6,00 zł.

Termin płatności do 10-tego dnia następnego miesiąca                  

 Wpłacać można przez Internet. Wpłaty można dokonać także w bankach, na poczcie lub w wyjątkowych sytuacjach w kasie ZOPO, wówczas należy przepisać należność na blankiet wpłaty do pobrania w przedszkolu. Wpłaty w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Czechowice - Dziedzice  ul. Ligocka 1(bez dodatkowych opłat) w godz. od 7:00 do 14:00 w poniedziałki , wtorki i środy,  w godz. od 7:00 do 16 :00 w czwartki i od 7:00 do 12 :00 w piątki..

Rodzic będzie otrzymywać w przedszkolu w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca - druk z wysokością opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola.
W dalszym ciągu mamy dwa konta /jeden to opłata za przedszkole, drugi to żywienie, są to dwa różne konta/.

Należność za żywienie -  należy wpłacać na konto:
69 1020 1390 0000 6902 0522 3773

Opłata za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową
należy wpłacać na konto:
67 1020 1390 0000 6002 0522 3765

 Jeżeli rodzic dokonuje wpłaty przelewem należy podać: imię i nazwisko dziecka, numer grupy, za który miesiąc jest wpłata (informacje w książeczce na dany m-c).
 

 Termin wpłaty obowiązuje wszystkich, brak dowodu wpłaty za dany miesiąc będzie powodował skreślenie dziecka z listy w następnym miesiącu.  Za wpłaty po terminie będą doliczone odsetki.

 W czasie dłuższej nieobecności dziecka prosimy o zgłoszenie się do przedszkola po druk opłat.

 © Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow OPŁATY