Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

               
   

 


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE Drukuj E-mail

              W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach  od 1.09.2018 r. wprowadzony jest elektroniczny system ewidencji.    

1.    

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr XII/111/19 Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice:

 Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.  W Przedszkolu Publicznym nr 10 w godzinach od 7 30 do 12 30.   W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice  opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin  jest odpłatne. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wówczas wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

  Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przed 7 30 i po 12 30 podlega obniżeniu:

1) dla dwojga dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających do przedszkola – o 25%,

2) dla trojga i więcej dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających  do przedszkola – o 50%,

3) dla dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – o 100%.

Zniżki w opłacie udziela się na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Pełna treść uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice na stronie Urzędu Miejskiego i w kąciku dla rodziców w przedszkolu.

Odpłatność za wyżywienie liczona jest na podstawie zadeklarowanej ilości posiłków (karta zgłoszenia do przedszkola, deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu lub korekty zgłoszonej do dyrektora przedszkola)  i nie podlega zmniejszeniu o niezjedzony posiłek w danym dniu. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie zmniejszona jest o zadeklarowaną stawkę za posiłki.

                                                  Żywienie:

                                                  śniadanie -           1,80 zł

                                                        obiad -           4,20 zł

                                          podwieczorek -           1,00 zł
                                                           ---------------------------------
                                             razem                      7,00 zł.

Płatności naliczane są na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 Wpłaty najlepiej dokonać przez Internet. Wpłaty można także dokonać w bankach. Rodzic będzie otrzymywać w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca druk z wysokością opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

W dalszym ciągu mamy dwa różne konta /jeden to opłata za przedszkole, drugi to żywienie/.

Należność za żywienie -  należy wpłacać na konto:
69 1020 1390 0000 6902 0522 3773

Opłata za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową
należy wpłacać na konto:
67 1020 1390 0000 6002 0522 3765

Dokonuje wpłaty przelewem należy podać: imię i nazwisko dziecka, numer grupy,   i za który miesiąc jest wpłata (informacje na otrzymanym druku na dany m-c).

 Druki opłat wydajemy w przedszkolu w pierwszym dniu roboczym następnego każdego miesiąca.

 

 Termin płatności do 10-tego dnia następnego miesiąca.    

 

 Termin wpłaty obowiązuje wszystkich, brak wpłaty za dany miesiąc może powodować skreślenie dziecka z listy w następnym miesiącu

 

 W czasie dłuższej nieobecności dziecka prosimy o zgłoszenie się do przedszkola po druk opłat lub nawiązanie kontaktu drogą e-milową celem przesłania druku opłat.

 

 

 © Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow OPŁATY