Przedszkole Publiczne NR 10 w Czechowicach - Dziedzicach - Zapisy do przedszkola

               
   

 


Zapisy do przedszkola Drukuj E-mail
środa, 20 stycznia 2021

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  dotychczasowej placówce, w roku szkolnym 2021/2022, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza najpóźniej do dnia 25 stycznia 2021 r.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego 2021 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.

Rejestracja elektroniczna umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz usprawni gminie Czechowice - Dziedzice przeprowadzanie procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od 1 lutego bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa http://zapisy.ppczechowice.pl  gdzie będzie zamieszczony formularz  „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz informator zawierający ofertę wszystkich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie a także regulamin rekrutacji.

Za pomocą tej strony będziecie Państwo mogli w domu przez Internet wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i wybrać maksymalnie trzy przedszkola /oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Państwo, którzy nie posiadają dostępu do Internetu powinni w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do systemu elektronicznego rejestru.

We wszystkich przedszkolach/szkołach z oddziałami przedszkolnymi gminy Czechowice – Dziedzice, będą obowiązywać w ramach rekrutacji takie same kryteria przyjęć określonych w regulaminie rekrutacji.

Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rekrutacji przedszkola z oddziałami integracyjnymi, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokonanie zapisu dziecka do przedszkola, które prowadzi oddziały integracyjne jest równoważne ze zgodą na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego.

Rejestracja dzieci na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie od 1 do 28 lutego 2021 r.  W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego rozwiązania jakim jest system elektronicznej rejestracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje uzyskacie Państwo w publicznych przedszkolach oraz publicznych szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne, a także w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach - Dziedzicach.

Etap I wstępny – informator

Na stronie internetowej http://zapisy.ppczechowice.pl dostępnej dla rodziców od 1 lutego 2021 r. zamieszczony będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w gminie Czechowice – Dziedzice. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert placówek, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, liczba wolnych miejsc, na które dana placówka przeprowadza nabór, godziny działania przedszkola oraz realizacji podstawy programowej.

 Etap II - rejestracja.

1. Wprowadzenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu przez rodziców lub placówkę

Drugi etap rejestracji będzie obejmował wprowadzenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu.

Będą dwa sposoby wprowadzania kart:

a)      pierwszy sposób: Rodzic może wypełnić „Kartę  zgłoszenia dziecka do przedszkola” elektronicznie poprzez stronę http://zapisy.ppczechowice.pl, a następnie wydrukować kartę zapisu i dostarczyć  ją do przedszkola pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu znajdującym się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli do których rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).

Do momentu potwierdzenia karty zapisu przez właściwe przedszkole, logując się do systemu za pomocą numeru PESEL dziecka oraz wygenerowanego przez system hasła, Rodzic będzie miał możliwość przeglądania zawartych w niej danych (nie ma możliwości edycji wprowadzonych danych).

b)     drugi sposób: Przedszkola /szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wprowadzają karty do zapisu do systemu. Oznacza to, że Rodzic wypełnia papierową „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i składa ją w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu/szkole znajdującym się na pierwszym miejscu na liście placówek, do której rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).

Przedszkole/szkoła pierwszego wyboru wprowadzi „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" do systemu.

Karty zapisu w wersji papierowej będą dostępne w każdym przedszkolu miejskim i publicznej szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny. Rodzic, którego kartę zapisu dziecka wprowadza do systemu przedszkole/szkoła, może otrzymać od placówki hasło dostępu do systemu i  w każdej chwili będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych w systemie.

2.      Potwierdzenie rejestracji przez rodzica w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Jeżeli rodzic wypełniał „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” za pośrednictwem strony internetowej, to jego dziecko zostanie zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” będzie musiał udać się do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić zgłoszenie dziecka nie później niż do 1 marca 2021 r.

3.      Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych  z oddziałami przedszkolnymi

Kolejnym etapem jest wstępna automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpocznie się po 1 marca 2021 r. Oznacza to, iż system będzie przydzielał dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi na podstawie kryteriów naboru (rodzice oznaczają w karcie zapisu, które z kryteriów spełnia ich dziecko). W tym czasie system zostanie zablokowany w celu przeprowadzenia wstępnej rekrutacji.

Do 11 marca 2021 r. przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Ostateczne ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi do 31 marca 2021 r.

4.  Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola

Do 26 marca 2021 r. rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Braku takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola/szkoły.

5.      Informacje o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzicom dzieci, które nie zostały przydzielone do żadnego z przedszkoli/szkoły znajdujących się na karcie zapisu, zostaną wskazane placówki,  które mają wolne miejsca i mogą przyjąć dziecko.

Dokonując rejestracji Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z rekrutacją. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi są administratorami danych osobowych zawartych w „Kartach zgłoszenia dziecka do przedszkola” i gwarantują ich przetwarzanie  zgodnie z obowiązującym prawem. © Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Nad Białką 1 b, 43 - 502 Czechowice-Dziedzice

 

Start arrow ZAPISY